Κατάλογος Βιβλίων

0; $c--) { echo" "; } ?>
Τίτλος Τιμή
".$book[$c][1]." ".$book[$c][2]." €